res 00

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
รายงานการปฏิบัติงานชุดสนับสนุนการ
สื่อสารเพื่อการเตือนภัย
ประจำวันที่ 23 ก.ค.2561
ณ พื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี


1.ดำรงการสื่อสาร “บก.ไล่โว่”
2.จัดทำผังข่ายวิทยุสื่อสาร
3.ติดตั้งและใช้งานวิทยุสื่อสาร ระบบ Trunk Radio และ HF
4.สนับสนุนและติดตั้งวิทยุแม่ข่ายระบบ VHF/FM จำนวน 1 เครื่อง วิทยุสื่อสาร VHF/FM มือถือ 2 เครื่อง และเครื่องกำเนิดฟ้า 1 kW จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง สถาปนาเป็นฐานวิทยุ “สะเนพ่อง”/ภาพ:ส่วนสื่อสารฯ ศภช.

res 02

res 01

res 04

res 03

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com